TBV Belgelendirme

Belge Kullanım Sözleşmesi

 

ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

A)   Başvurular, Belgelendirme ve Sınav

 •        Aday, ………………………………………………………….. sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları Kuruluşa sunmakla,
 •        Kuruluş web sayfasından yapılan başvurularda, sistemde otomatik olarak ekrana gelen bilgilerin (ikametgâh bilgileri vb.) doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemekle,
 •        Kuruluşa sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
 •        Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,
 •        Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında Kuruluşun sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,
 •        Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,
 •        Sınav bitiminde verilen kitapçığın ve evrakların tamamını teslim etmekle,
 •        Kuruluş web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,
 •        Kuruluş web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,
 •        MYK mevzuat ve gerekliliklerini kabul etmekle ve değişiklileri takip etmekle yükümlüdür.

 

B)   Belgelerin Kullanımı

 •        Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kuruluşun web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
 •        Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, Kuruluş tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları Kuruluşa sunmakla,
 •        Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi Kuruluşa iade etmekle,
 •        Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,
 •        Kuruluş tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını Kuruluşa sunmakla,
 •        Kuruluş tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 •        TS EN ISO IEC 17024:2012 Standardına aykırı düşen durumlarda, belgeyi kullandırma veya iptal kararının Kuruluşa ait olduğunu ve Kuruluşun belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
 •        Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve Kuruluş tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle,
 •        Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için Kuruluş tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
 •        Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
 •        Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak Kuruluşa bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
 •        Kuruluş tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,
 •        Kuruluş web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.
 •        Kuruluş yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde,  kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişiyi paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirir.
 •        Mesleği icra etmesine mani bir durumda olması halinde Kuruluşu bilgilendirmek ile yükümlüdür.

 

C)   Logoların/Markaların Kullanımı

 •        Belge sahibi, Kuruluş web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.

 

 

KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A)   Başvurular ve Belgelendirme Sınav

 •        Kuruluş, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde Kuruluş web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
 •        Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla,
 •        Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında Kuruluş web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,
 •        Adaylara tüketici hakları mevzuatına uygun süreler içerisinde hizmet sunmakla,
 •        Adayların hizmet almadan cayma hakkına uygun davranmakla (makul sürede bildirim veya mücbir sebep halinde; gerekli incelemelerin yapılması kaydıyla; ücretin %70’inin iadesini yapmakla),
 •        Adaylara başvurularının uygun bulunmasından sonra 3 ay içinde uygun hizmeti sunmakla,
 •        Mevzuat çerçevesinde uygun adaylara teşvik hakkında bilgilendirme yapmak, şartları sağlayan kişilerin teşvikten yararlanması süreçlerini ilgili mevzuat uyarınca yürütmekle,
 •        Adayın bir başka yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda başvuru yaptığı ulusal yeterlilik çerçevesinde elde ettiği yeterlilik birimi için MYK ve TÜRKAK mevzuatı uyarınca birim birleştirme işlemlerini gerçekleştirmekle,
 •        Adayı, uygun şartlar altında yaptığı başvuru için, adayın teşvikten yararlandığı durumlarda ek bir ücret talep etmeden en az 3 diğer durumlarda ek bir ücret talep etmeden en az 2 defa sınava almakla,
 •        Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
 •        Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları bilgilendirmekle,
 •        Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

B)   Belgelerin Kullanımı

 •        İşbu sözleşme adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.
 •        Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kuruluş web sayfasında bildirmekle,
 •        Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,
 •        Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 •        Belgeli kişinin ölçme değerlendirme sırasında uygunsuz şekilde başarılı olduğu veya hatalı şekilde belgeye ulaştığı değerlendirmesinin iç-dış denetimler sırasında tespit edilmesi halinde belgesini iptal etmekle, sorumluluğun Kuruluşta olduğu hallerde telafi işlemleri için ek bir ücret almamakla,
 •        Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

 

C)   Logoların/Markaların Kullanımı

Kuruluş logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde Kuruluş web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce Kuruluşa başvurmayı, gerektiğinde Kuruluşun itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.

 

Belge Kullanım Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz