TBV Belgelendirme

Logo ve Marka Kullanımı

6. TANIMLAR

6.1. Genel

TS EN ISO/IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve Kalite El Kitabında verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

 

 6.2 Diğer Tanımlar

TÜRKAK MARKASI:: TÜRKAK’ ın TBV’yi akredite ettiğine dair üzerinde TBVnin akreditasyon numarası, akredite edildiği standart numarasını gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

 

MYK MARKASI: Mesleki Yeterlilik Kurumunun TBV’yi yetkilendirdiğine dair üzerinde TBVnin yetki numarası ile yetki statüsünü gösteren sembolü ve işareti tanımlar.

Belge: TBV’nin yapmış olduğu sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda, aday adına düzenlenmiş adayın yeterlilik, yetkinlik ve belgelendirme şartlarını karşıladığı sonucunu gösteren, üzerinde TÜRKAK ve MYK markası ile TBV logosu yer alan materyali tanımlar.

 

MESLEKİ  YETERLİLİK KİMLİK KARTI: TBVnin yapmış olduğu sınav ve belgelendirme faaliyetleri sonucunda, aday adına düzenlenmiş adayın yeterlilik, yetkinlik ve belgelendirme şartlarını karşıladığı sonucunu gösteren, üzerinde TÜRKAK ve MYK markası ile TBV logosu yer alan belge ile birlikte verilen ve belgeden daha küçük, cepte taşınabilecek boyutta ki materyali tanımlar.

 

LOGO: TBV’nin tanıtıcı materyal olarak kullandığı isim ve görsel öğeden oluşan sembol veya işareti tanımlar. Ayrıca TÜRKAK ve MYK’ nın tek başına görsel olarak sembol veya işaretleri de kurumlara ait logo olarak tanımlanır.

 

7. UYGULAMA

TBV, belgelendirilmiş kişiden;

a) Belgelendirme programının ilgili hükümlerine uyması,

b) Belgelendirmeye ilişkin beyanlarının sadece belgelendirmenin verildiği kapsama göre olmasını,

c) Belgelendirmeyi, belgelendirme kuruluşunun itibarını düşürecek bir şekilde kullanmaması ve belgelendirmeye ilişkin olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak değerlendireceği herhangi bir beyanda bulunmaması,

d) Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda; belgelendirme kuruluşu veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanların kullanımını durdurması ve belgelendirme kuruluşunca düzenlenen her türlü belgeyi iade etmesi,

e) Belgeyi yanıltıcı bir şekilde kullanmaması amacıyla SZL.01 Belge Kullanım Sözleşmesi imzalamasını şart koşar.

 

 

 1.Belge, marka ve logo kullanımı ile ilgili şartlara kasıtlı olarak uymayanlar ve uyarıldıkları halde gerekli düzeltici çalışmayı yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.

2.Belge belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir. Belgenin geçerliliğinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda tamamen; belgenin askıya alınması durumunda askı süresi boyunca, belge kullanımı durdurulur. Belgelendirilmiş olma statüsüne ait tüm atıfları kullanmaktan uzak durulur.

 

7.1. Belge Kullanım Şartları

1.Belgeler belge sahibi dışında herhangi bir şahıs veya tüzel kişilik tarafından kullanılamaz.

2.Belge, belge sahibi kişi tarafından belgenin geçerliliği devam ettiği müddetçe kullanılabilir.

3.Geçerlilik süresi dolan veya iptal edilen belgeler TBV’ye iade edilir.

4.Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında, yanıltıcı bilgiler içerecek ve haksız sonuçlar doğuracak şekilde kullanılamaz.

5.TBV, tek başına belgenin sahibi olma durumunu sürdürür ve belge ile ilgili yetkiyi elinde tutar. Belgeyi kullandırma hakkı TBV’ye aittir. TBV, gerekli durumlarda belgeyi askıya alma ve geri çekme yetkisine sahiptir.

6.Belge gözetimi, belgelendirme şartlarında değişiklik, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarılar web sayfasında yayınlanır. Belge sahibi kişiler duyuru ve uyarıları kişisel olarak izlemek ve sorumluluklarını belirtilen süreler içinde yerine getirmek zorundadırlar.

7.Belge sahibi, belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi iade etmekle yükümlüdür.

8.Belge, belge sahibi kişi veya çalıştığı işyeri tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

9.Basım ve imla hataları içeren, kağıdı problemli olan, onayı ve hologramı olmayan belgeler iade edilir ve yeniden basılması talep edilir.

 

7.2.Marka ve Logo Kullanımı Şartları

1.Belgeli kişi tarafından TÜRKAK Markası ve MYK Markası belge dışında  hiçbir yerde ve hiçbir amaçla kullanılamaz.

2.Belge Kapsamı dahilinde belge sahibinin yaptığı işlerden kendisi sorumludur.

3.Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen kişi veya çalıştıkları kuruluş, Belge, Marka ve Logo kullanımını durdurmalı ve belgelendirilmiş olma statüsüne ait tüm atıfları kullanmaktan uzak durmalıdır.

4.Belgelendirilen kişi veya çalıştığı iş yeri, TBV logosunu, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımını engellemeli veya haber vermelidir.

5.TBV logosu, TBV hizmetlerini kötüleyici, itibarını zedeleyici ve haklarını gasp edici şekilde kullanılamaz.

6.TBV marka ve logosunu kullandırma hakkı sadece TBV’ye aittir.

7.Belgelendirilmiş kişi veya bu kişileri çalıştıran kuruluşlar bu prosedür hükümlerine uygun hareket etmekle mükelleftir. Aykırı hareket eden kişiler TBV tarafından uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuz kullanıma devam eden kişilerin belgeleri iptal edilir. Gerekli hallerde hukuki süreçler takip edilir.

8.TBV TÜRKAK Marka kullanımı için R10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar Rehperine ve MYK Markasının kullanımı için Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslarına uymakla yükümlüdür.


Logo ve Marka Kullanımı Prosedürüne buradan ulaşabilirsiniz